Paskelbimo data: 2018-05-11

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

UAB „INTER CARS LIETUVA“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMOŠiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie UAB „Inter Cars Lietuva" (toliau – Bendrovė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas skirtas Jums, mūsų klientams ir partneriams, bei Jūsų atstovams (darbuotojams ir kitiems įgaliotiems asmenims, kurie palaiko ryšius su Bendrove). Juo Bendrovė paaiškina ir informuoja apie tai, kaip asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises Jūs ir Jūsų atstovai turite.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Inter Cars įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas - UAB „Inter Cars Lietuva“, juridinio asmens kodas 300594634, Titnago g. 6, Vilnius, el. p. LT.Biuras@intercars.eu, tel. 8 5 249 10 72. Bendrovė yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais.

Asmens duomenis Jūs Bendrovei pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Jums nepateikus asmens duomenų, Bendrovė negalės su Jumis sudaryti sandorių, vykdyti Jūsų užsakymų, tiekti reikalingų prekių, suteikti kitų Jums reikalingų paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai,teisiniai pagrindai, duomenų kategorijos:

Sutarčių su klientais (pirkėjais) ir tiekėjais sudarymas ir vykdymas, (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, arba teisėti Bendrovės interesai, kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ir Jūsų interesų, kai Bendrovė tvarko Jūsų nurodytų atstovų, įgaliotų palaikyti ryšius su Bendrove, asmens duomenis).

Tvarkomi tokie pirkėjų (klientų) - fizinių asmenų, įsigyjančių prekes, asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, PVM mokėtojo kodas (jei asmuo yra PVM mokėtojas), kliento kodas (bendrovės priskiriamas identifikacinis kodas sistemose), adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, sutarties (jei tokia pasirašyta) numeris.

Tvarkomi tokie tiekėjų – fizinių asmenų, iš kurių bendrovė įsigyja paslaugas, darbus, asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, PVM mokėtojo kodas (jei asmuo yra PVM mokėtojas), tiekėjo kodas (bendrovės priskiriamas identifikacinis kodas sistemose), adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, sutarties numeris.

Tvarkomi tokie pirkėjų (klientų) ir tiekėjų atstovų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbuotojo pažymėjimo numeris (jei asmuo tokį turi ir nurodo bendrovei),  telefono numeris, elektroninio pašto adresas, automobilio valstybinis ir/ar identifikavimo (VIN) numeris (kai užsakymų atveju yra remontuojami jiems asmeniškai priklausantys automobiliai).

Duomenų tvarkymo terminas – 10 metų po santykių su klientu pabaigos.

Įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimas. Teisinis pagrindas: teisėti Bendrovės interesai išieškoti skolas. Tvarkomi asmens duomenys vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas, asmens kodas, individualios veiklos numeris. Duomenų tvarkymo terminas – 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Duomenys gali būti perduoti skolų išieškojimo agentūrai.


Privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita
.

Tteisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką). Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas. Terminas – 10 metų po ūkinės operacijos.


Prizų deklaravimas

Kai Bendrovė Jums už lojalumą perduoda atitinkamos vertės prizus, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) yra tvarkomi taip pat mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tikslu. Teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas. Duomenys perduodami VMI.


Pokalbių įrašymas

Tais atvejais, kai Jūs arba Jūsų atstovai (asmenys, palaikantys ryšius su Bendrove) skambina į Bendrovę arba jos filialus, Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą Jūsų aptarnavimą, užsakymų ir pretenzijų valdymą, o taip pat kartu ir savo teisių bei teisėtų interesų apsaugą ir gynimą, tvarko ir skambučių duomenis bei pokalbių įrašus. Teisinis pagrindas:Jūsų sutikimas arba darbuotojų atžvilgiu – teisėti interesai. ).

Tvarkomi šie asmens duomenys: skambutį inicijuojančiojo ir skambutį priimančiojo telefono numeris; skambučio laikas, trukmė, data; pokalbio balso įrašas; klientą aptarnaujančio darbuotojo vardas ir pavardė, srauto duomenys (pokalbio data ir laikas), pokalbio garso įrašas. Terminas – 24 mėnesiai.


Vaizdo stebėjimas

Asmenų ir turto apsaugos tikslų Bendrovės patalpose adresu Veiverių g.150, Kaunas ir Titnago g. 6, Vilnius, vykdomas vaizdo stebėjimas. Teisinis pagrindas - teisėti Bendrovės interesai. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Bendrovė ir UAB „Autosabina Logistics” yra bendri duomenų valdytojai.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir esant būtinybei perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingi Bendrovės darbuotojai; teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų arba Bendrovės laikmenoje.

Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo įrašai asmenų ir turto apsaugos tikslu saugomi ne ilgiau nei 120 (vienas 6imtas dvide6imt (šešiasdešimt) dienų adresu Veiverių g.150, Kaunas ir ne ilgiau nei 21 (dvidešimt viena) diena  adfresu Titnago g. 6, Vilnius,  nuo jų užfiksavimo datos. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Asmens duomenų saugojimo terminai: vaizdo įrašai duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi 30 kalendorinių dienų, o nustačius pažeidimą - iki tyrimo pabaigos.

Asmens duomenų šaltiniai: vaizdo stebėjimo kameros.

Asmens duomenų gavėjai: vaizdo įrašai gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl nagrinėjamų administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.


Kandidatų duomenų tvarkymas

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Taip pat potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje privatumo politikoje.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovių skelbiamą poziciją, Jūsų pateikti asmens duomenys sunaikinami.

Jūsų, kaip atrinkto potencialaus darbuotojo, asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus Jūsų sutikimą.

Tais atvejais, kai Bendrovei pateikiate Jus rekomenduojančio asmens duomenis, esate atsakingas už šio asmens informavimą apie jo asmens duomenų pateikimą Bendrovei ir supažindinimą su šia privatumo politika.

Teisinis pagrindas: sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a)), sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)).

Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas, personalo atrankos portalai.

Asmens duomenų saugojimo terminai: 1 metai nuo duomenų pateikimo.


Tiesioginė rinkodara

Jei esate užsisakę Bendrovės naujienlaiškius ir/arba dalyvaujate Bendrovės organizuojamose lojalumo programose, Bendrovė duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu (teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovė naujienlaiškius ir/ar kitus pasiūlymus savo klientams  siunčia teisėto intereso pagrindu. Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą arba išreikšti prieštaravimą, jeigu duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai.

Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais pateikta šioje privatumo politikoje: PRIVATUMO POLITIKA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU


Bendrovės žinomumo didinimas, bendravimas su klientais

Siekdama bendrauti su klientais, Bendrovė organizuoja įvairius renginius bei keliones. Bendrovės vardo žinomumo didinimo, informacijos apie renginius su klientais pateikimo tikslu Bendrovė tvarko klientų, renginių dalyvių duomenis: vardas, pavardė, įmonė, nuotrauka, vaizdo įrašai, gimimo metai, telefono numeris, el. pašto adresas. Teisinis pagrindas –duomenų subjekto sutikimas viešinti jo nuotraukas ar vaizdo įrašus; teisėti Bendrovės interesai organizuoti renginius klientams.


Lojalumo Programa „IC Premia Cash

Detali informacija apie Lojalumo Programą „IC Premia Cash“ pateikta čia: IC PREMIA CASH PROGRAMOS PRIVATUMO POLITIKA


Motointegrator platforma

Detali informacija apie asmens duomenų tvarkymą Motointegrator platformoje pateikiama:  INTERNETO SVETAINĖS WWW.MOTOINTEGRATOR.COM PRIVATUMO POLITIKA


Mokymai

Jei Jūs dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose mokymuose ir/arba į juos siunčiate savo darbuotojus ar kitus atstovus, Bendrovė Jūsų ir šių asmenų asmens duomenis tvarko tam, kad galėtų Jums suteikti mokymų paslaugas, vesti mokymų dalyvių apskaitą, išrašyti apmokėjimui sąskaitas faktūras, taip pat išduoti mokymų dalyviams sertifikatus.

Detali informacija apie asmens duomenų tvarkymą mokymų organizavimo tikslu pateikiama čia: PRIVATUMO POLITIKA (MOKYMAI)


Komunikacija

Užklausų administravimo ir raštvedybos tikslu tvarkomi užklausas pateikusių asmenų, raštų adresatų ar siuntėjų duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, darbovietė, pareigos, kiti užklausoje ar rašte pateikiami duomenys. Teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas administruoti užklausas ir raštvedybą. Asmens duomenų saugojimo terminai: 1 metai nuo atsakymo į užklausą pateikimo dienos. Siunčiami ir gaunami raštai saugomi pagal teisės aktų nuostatas, priklausomai nuo dokumento kategorijos. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas.


Teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas

Bendrovės tinkamo valdymo užtikrinimo (teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas) tikslu tvarkomi akcininkų, Bendrovės valdybos narių, galutinių naudos gavėjų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos duomenys, duomenys apie išmokas, paso/asmens tapatybės kortelės duomenys, tel. numeris, el. pašto adresas.

Teisinis pagrindas: teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymas. Asmens duomenų saugojimo terminai: asmens duomenys saugomi teisės aktuose nurodytą laikotarpį. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas. Asmens duomenų gavėjai: VMI, finansų įstaigos, VĮ Registrų centras, visi kiti suinteresuoti asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais gauti, reikalauti asmens duomenų, nustatytoms funkcijoms vykdyti.


Auditų atlikimas

Išorinių ir vidinių auditų atlikimo tikslu tvarkomi visi darbuotojų, klientų, verslo partnerių atstovų duomenys, esantys informacinėse sistemose ir popieriniuose dokumentuose. Teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas atlikti auditą ir įvertinti veiklą. Asmens duomenų saugojimo terminai: asmens duomenys saugomi pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas. Asmens duomenų gavėjai: audito paslaugas teikiantys subjektai


Duomenų valdytojo paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

Duomenų valdytojas valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Duomenų valdytojo paskyras, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Todėl Duomenų valdytojas rekomenduoja susipažinti su socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimais. Facebook privatumo politiką galima rasti čia: https://www.facebook.com/policy.php.

Duomenų valdytojas, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Duomenų valdytojas negali daryti įtakos dėl to, kokią informaciją apie asmenį rinks socialinių tinklų paskyrų valdytojai Duomenų valdytojui sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui asmeniui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Duomenų valdytojo paskyrose arba skaitant Duomenų valdytojo pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Duomenų valdytojui pasirinkus papildomus nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nurodytais tikslais, remdamiesi socialinio tinklo valdytojų privatumo politikomis. Tačiau asmeniui naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Duomenų valdytoju per socialinius tinklus, apsilankant Duomenų valdytojo paskyrose socialiniuose tinkluose, Duomenų valdytojas gauna informaciją apie asmenį. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų valdytojo parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.


Automatizuotas sprendimų priėmimas

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto sprendimų priėmimo.


Duomenų teikimas

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai –, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu, taip pat Bendrovės partneriai, kuriems, siekdami įvykdyti įsipareigojimus Jums, atskirai atvejais perduodame Jūsų užsakymų įvykdymui reikalingus asmens duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Bendrovė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.


Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys Bendrovėje Būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu. Bendrovėje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo galite susisiekti el. paštu: rusne@duomenuapsauga.eu

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Bendrovė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.