Paskelbimo data: 2017-09-08

Prekių garantinės sąlygos

Bendrosios sąlygos

 1. Prekių garantinės sąlygos yra viešos ir skelbiamos visose UAB „Inter Cars Lietuva“ filialų prekybos vietose ir/arba UAB „Inter Cars Lietuva“ interneto svetainėje adresu www.intercars.lt.
 2. Prekių pardavimo metu, Pirkėjams pageidaujant, žodžiu suteikiama informacija apie parduodamų prekių bei atskirų prekių grupių garantines sąlygas.
 3. Pirkėjas sutinka su pateiktomis garantinėmis sąlygomis, patvirtina savo sutikimą ir kad jam suprantamos prekių kokybės garantinės sąlygos, sumokėdamas prekių kainą. Todėl ateityje jis negali remtis jų nežinojimu.
 4. Prekių garantinės sąlygos yra šalims privaloma pirkimo – pardavimo sutarties dalis.
 5. Šiame prekių garantinių sąlygų aprašyme vartojamos sąvokos aiškinamos taip:
 • Pardavėjas – UAB „Inter Cars Lietuva“.
 • Pirkėjas – yra bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka prekes iš Pardavėjo.
 • RMA – reklamacija, raštu pirkėjo pateikta pretenzija dėl prekės kokybės.

Parduodamų prekių kokybė

 1. Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjui prekes, kurių kokybė atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo.
 2. Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjui tokios kokybės prekes, kurios pardavimo metu neturi paslėptų trūkumų, dėl kurių prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas ketino jas naudoti, arba dėl kurių prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas apskritai nebūtų tų prekių pirkęs, ar nebūtų už jas tiek mokėjęs. Tačiau Pardavėjas neprivalo garantuoti, kad nėra paslėptų trūkumų, jeigu apie juos pirkėjas žino arba jie yra tiek akivaizdūs, kad bet koks atidus pirkėjas būtų juos pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo.
 3. Jeigu prekių trūkumai atsirado po prekių perdavimo Pirkėjui dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos, Pardavėjas negarantuoja prekių kokybės ir jis neatsako už prekių trūkumus.
 4. Pirkėjas netenka teisės remtis prekių neatitikimu, jeigu per protingą laiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša Pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų prekė neatitinka.

Prekių kokybės garantijos terminai

 1. Pardavėjo parduodamoms prekėms, išskyrus Priede Nr.1 pateiktas išimtis ir specialias sąlygas, taikomas 6 mėn., bet ne daugiau nei 25 000 km ridos, kokybės garantijos terminas. Jei prekės normatyvinio keitimo periodas trumpesnis nei 25 000 km ridos, kokybės garantija suteikiama iki prekės normatyvinio keitimo pabaigos, tačiau neviršijant 6 mėn. termino.
 2. Pirkėjas įranga gali naudotis nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos bei įrangai suteikiama 12 (dvylika) mėnesių kokybės garantija skaičiuojant nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos
 3. Specialias prekių kokybės garantijos suteikimo terminus ir sąlygas galite rasti Priede Nr.1.
 4. Pirkimo metu Pirkėjams išduodama akumuliatoriaus garantinė kortelė. Teikiant reklamacinę prekę įvertinimui, tačiau nepateikus kartu užpildytos garantinės kortelės techninis įvertinimas neatliekamas ir pretenzija netenkinama. Akumuliatoriaus garantinę kortelę galite rasti Priede Nr.2.
 5. Pagal LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnio 2 dalį, jeigu nenustatytas prekių kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai Pirkėjas reikalavimus dėl prekių trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekių perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.
 6. Kai yra nustatytas prekių kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekių trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. 

  Prekių kokybės garantijos taikymas

  1. Jei prekes įsigijo fizinis asmuo, Pirkėjo pretenzija dėl prekių kokybės svarstoma tik tuo atveju, jei prekės įsigytos ne dėl savo ūkinės – komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų, ūkio poreikiams tenkinti.
  2. Pardavėjas gali paprašyti įrodyti, kad įsigytos prekės skirtos tai transporto priemonei, kurios savininkas yra Pirkėjas ar jo šeimos narys ir gali tai įrodyti pateikdamas patvirtinantį transporto priemonės dokumentą (transporto priemonės registracijos liudijimą) ir kad prekės buvo naudojamos savo asmeniniams, šeimos, namų, ūkio poreikiams tenkinti. Taip pat pateikti įrodymus, kad darbai buvo atlikti asmenų turinčių atitinkamas technines sąlygas ir įregistruotą leidimą veiklai atlikti.
  3. Prekių kokybės garantija galioja defektams, atsiradusiems dėl nekokybiškų medžiagų ar gamybos defektų.
  4. Prekių kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo Pirkėjui. Rida nustatoma pagal teisingai užpildytą RMA aktą ir/ar kitus dokumentus, kurie leidžia nustatyti pateiktų duomenų teisingumą.
  5. Įrangos defektus, garantijos galiojimo laikotarpiu Pardavėjas įsipareigoja neatlyginamai ištaisyti, jeigu tokie defektai kilo dėl gamintojo kaltės arba atsirado dėl netinkamo Įrangos montavimo ir derinimo darbų atlikimo kai šiuos darbus atliko Pardavėjas ar Pardavėjo įgaliotas asmuo.
  6. Jei skiriasi garantiniai terminai ir/ar sąlygos nurodytos ant prekės pakuotės, Pardavėjo internetinėje svetainėje ar kituose Pardavėjo šaltiniuose, Pirkėjui galioja šiose taisyklėse nurodyti garantiniai terminai ir sąlygos.
  7. Garantija prekėms suteikiama tik pirmajam prekės savininkui.
  8. Nustatyti prekių kokybės garantijos terminai nepratęsiami.
  9. Prekių kokybės garantija netaikoma, kai:
   1. Iš Pardavėjo pirktos prekės buvo sumontuotos asmens, neturinčio tinkamos kvalifikacijos ir/ar žinių numatytam darbui, kuriam buvo įsigytos prekės, atlikti.
   2. Iš Pardavėjo pirktos prekės buvo montuojamos ir/ar eksploatuojamos nesilaikant gaminotojo/tiekėjo reikalavimų, instrukcijų ir/ar nurodymų.
   3. Reikšdamas reikalavimus dėl prekių trūkumų Pirkėjas nepateikia jų įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento originalo (kasos čekis, PVM sąskaita faktūra) bei garantinės kortelės, kuri išduodama atskiroms prekių grupėms pagal nustatytus gamintojo reikalavimus.
   4. Pirkėjas per protingą laiką po to, kai pastebėjo neatitikimą ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša Pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų prekės neatitinka.
   5. Garantija netaikoma jei dalys paveiktos mechaniškai: skaldos, akmenų ar agresyvių techninių medžiagų (druskų, tirpiklių, elektrolito ir pan.). pvz. aušinimo ir AC radiatoriai ir kt.
   6. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami jei nustatomas gamintojo ženklinimo ir plombavimo žymų pažeidimas ar jų pašalinimas (ardymas).
   7. Garantija netaikoma jei prekės naudojamos padidinto dėvėjimosi sąlygomis (Pvz. sportiniams, taksi, policijos automobiliams ir pan.).

  Pretenzijos ir reklamacinių prekių pateikimas

  1. Pirkėjo pretenzija dėl prekių kokybės svarstoma tik tuo atveju jei raštu pateikiamas pilnai užpildytas reklamacijos blankas (RMA) ir pirkimo dokumento originalas (kasos čekis arba PVM sąskaita faktūra). RMA blanką galite rasti Priede Nr. 3.
  2. Pirkėjo pratenzija dėl kondicionierių kompresorių kokybės svarstoma tik tuo atveju, jei raštu pateikiamas pilnai užpildytas reklamacijos blankas, pirkimo dokumento originalas ir papildomas reklamacijos blankas reikalaujamas gamintojo. Papildomą kondicionierių kompresorių reklamacijos blanką galite rasti Priede Nr. 4.
  3. Reklamacinės prekės turi būti pateikiamos išmontuotos bei sukomplektuotos taip pat kaip ir nauja prekė. Reklamacijai pateiktų išmontuotų dalių lizdai ir angos (pvz. vairo pavarų su stiprintuvu, siurblių, kondicionierių kompresorių ir kt.) turi būti uždengti kamščiais, kad transportavimo metu į aplinką nepatektų eksploataciniai skysčiai.
  4. Jei reklamacinės prekės nėra pilnai sukomplektuotos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti tokias prekes bei turi teisę atsisakyti grąžinti sumokėtą prekių kainą.
  5. Reklamacinės prekės turi būti pristatytos į prekybos vietą, kurioje buvo pirktos.

  Pretenzijos nagrinėjimas

  1. Nesant galimybei objektyviai nustatyti prekių defekto, prekės siunčiamos įvertinimui prekių gamintojams ar jų atstovams, ar įmonėms turinčioms reikiamą testavimo įrangą. Šiuo atveju pateiktos prekės techninis įvertinimas gali užtrukti iki 90 dienų.
  2. Pardavėjas per protingą terminą nuo prekių priėmimo techniniam įvertinimui informuoja pirkėją RMA blanke nurodytais kontaktais apie atlikto įvertinimo išvadas ir/ar reklamacijos nagrinėjimo rezultatus.
  3. Jei Pirkėjas vienašališkai nutraukia sutartį ir pareikalauja grąžinti sumokėtą kainą, tokiu atveju netinkamos kokybės prekes Pirkėjui negrąžinamos.
  4. Pinigai, už grąžinamas prekes, išmokami tik tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia pirkimą patvirtinančio dokumento originalą (kasos čekis ar PVM sąskaita faktūra) bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Pareiškėjas ir pinigų gavėjas turi būti tas pats asmuo, kuris pateikė pretenziją.
  5. Pirkėjas privalo per 30 d. nuo informacinio pranešimo gavimo dienos atsiimti jam grąžinamus pinigus už pripažintas reklamacines prekes.
  6. Atlikus įvertinimą ir nepasitvirtinus reklamacijos akte Pirkėjo nurodytiems trūkumams arba nustačius, kad už trūkumų atsiradimą atsako Pirkėjas, Pardavėjas informuoja pirkėją apie įvertinimo išvadas ir/ar reklamacijos nagrinėjimo rezultatus ir neatlygina Pirkėjui jokių su tuo susijusių išlaidų.
  7. Pirkėjas per 30 d. privalo iš pirkimo vietos į kurią pateikė atsiimti prekes, kurios buvo pateiktos įvertinimui atlikti, tačiau nepasitvirtino RMA blanke Pirkėjo nurodyti trūkumai arba nustatyta, kad už trūkumų atsiradimą atsako Pirkėjas. Jei per nurodytą terminą prekės neatsiimamos, jos utilizuojamos be galimybės pareikšti pretenziją dėl prekės (-ių) grąžinimo.
  8. Pirkėjas norėdamas gauti kompensacija dėl patirtų tiesioginių nuostolių susijusių dėl nekokybiškos prekės naudojimo privalo pateikti dokumentus pagrindžiančius patirtą žalą kartu su Prekės kokybės pretenzija. Jei tokie dokumentai nepateikiami laikoma, kad Pirkėjas nepageidauja nuostolių kompensavimo arba jų neturėjo. 
  9. Jei Pirkėjo netenkina gautas pretenzijos atsakymas, jis gali raštu per 14 d. nuo pirminio atsakymo į pretenziją gavimo pakartotinai pateikti pretenziją RMA skyriui. Pretenzija gali būti pateikta tik tokiu atveju, jei pareiškėjas turi konkrečių ir pagrįstų argumentų dėl ko nesutinka su pateiktomis išvadomis. Taip pat Pirkėjas gali savo iniciatyva ir savo lėšomis kreiptis į nepriklausomą ekspertą. Gavęs išvadas kreiptis į RMA skyrių su pakartotine pretenzija.