Paskelbimo data: 2023-05-30

PRIVATUMO POLITIKA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLUUAB „Inter Cars Lietuva“ privatumo pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu


Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie UAB "Inter Cars Lietuva" vykdomą asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu, kai Jūs mūsų internetinėje svetainėje užsiprenumeruojate naujienlaiškius.

Mes pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams, ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Tvarkydami mums pateiktus asmens duomenis, laikomės visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Inter Cars įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Inter Cars Lietuva“, juridinio asmens kodas 300594634, Titnago g. 6, Vilnius, el. p. LT.Biuras@intercars.eu, tel. 8 5 249 10 72. Esame paskyrę atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais.

Asmens duomenis Jūs mums pateikiate savanoriškai. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius apie mūsų siūlomas prekes, paslaugas, organizuojamus renginius, akcijas ir lojalumo programas bei kitą mūsų veiklą, kuri galėtų Jus dominti, taip pat siųstume kvietimus dalyvauti apklausose.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį Jūs mums duodate užsiprenumeruodami Inter Cars Lietuva naujienlaiškį mūsų internetinėje svetainėje.

Davę sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo duotą sutikimą. Tai galite padaryti atsisakydami mūsų naujienlaiškių el. paštu LT.Marketing@intercars.lt. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime tol, kol vykdysime Jūsų užsiprenumeruotos srities rinkodaros veiklą, nebent Jūs anksčiau pareikšite pageidavimą atsisakyti mūsų siunčiamų naujienlaiškių.

Jūs turite teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į mus Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo kartu, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, mes atnaujinsime aukščiau nurodytą informaciją.