Paskelbimo data: 2023-05-30

PRIVATUMO POLITIKA (MOKYMAI)

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra pateikiama informacija apie UAB "Inter Cars Lietuva" vykdomą asmens duomenų tvarkymą tais atvejais, kai duomenų subjektas pageidauja dalyvauti mokymuose, už juos apmokėti ar prisijungti prie nuotolinio mokymosi platformos.

Mes pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams, ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Tvarkydami mums pateiktus asmens duomenis, laikomės visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų rekomendacijų ir nurodymų, taip pat Inter Cars įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Inter Cars Lietuva“, juridinio asmens kodas 300594634, Titnago g. 6, Vilnius, el. p. LT.Biuras@intercars.eu, tel. 8 5 249 10 72. Su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. pašto adresu lt.biuras@intercars.eu.


Iš kur gauname asmens duomenis?

Asmens duomenis mums savanoriškai pateikia kiekvienas asmuo, pageidaujantis dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamuose mokymuose, už juos apmokėti ar prisijungti prie Duomenų valdytojo nuotolinių mokymų platformos.


Asmens duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai, kategorijos ir saugojimo terminai

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenų saugojimo terminai

Mokymų dalyvio pasirinkta tema organizavimas ir vykdymas

Teisinis pagrindas:

a)- sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)), kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu;

b) duomenų valdytojo teisėtas interesas organizuoti ir vykdyti mokymus (BDAR 6 str. 1 (f)), kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu;

c) sutikimas dėl nuotraukų ar vaizdo įrašų (BDAR 6 str. 1 (a)),

Mokymų dalyvio vardas, pavardė, atstovaujama įmonė, kliento numeris, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, duomenys apie pasirinktus mokymus. Taip pat tvarkomas atvaizdas, kai mokymų metu yra fotografuojama, filmuojama ir/ar informacija apie bendrovės mokymus skelbiama viešai.

5 metai nuo mokymų pabaigos

Mokymų nuotolinių mokymų platformoje organizavimas ir vykdymas

Teisinis pagrindas:- a) sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)), kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu;

b) duomenų valdytojo teisėtas interesas organizuoti ir vykdyti mokymus (BDAR 6 str. 1 (f)), kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu.

Prisijungti prie nuotolinių mokymų platformos pageidaujančio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, šalis ir pareigos.

5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie nuotolinių mokymų platformos

Profesinio meistriškumo konkurso „Geriausias jaunasis automechanikas" organizavimas

Teisinis pagrindas:- sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)), kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu;

b) duomenų valdytojo teisėtas interesas organizuoti ir vykdyti mokymus (BDAR 6 str. 1 (f)), kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu.

Duomenų subjektai: Konkurso dalyviai, mokytojai

komisija: automobilių dalių pardavėjų, autoservisų, mokyklų atstovai

Duomenų kategorijos:

vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mokykla

15 metų nuo įvykusio konkurso pabaigos

Mokėjimo už mokymų paslaugas administravimas

Teisinis pagrindas - duomenų valdytojo teisėti interesai administruoti mokėjimus už mokymus (BDAR 6 str. 1 (f)).

Vardas, pavardė, asmens kodas arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris ir PVM mokėtojo kodas (jei asmuo yra PVM mokėtojas) (sąskaitų faktūrų išrašymo atvejais), kliento kodas (bendrovės priskiriamas identifikacinis kodas sistemose), adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie darbovietę (kai asmenį į mokymus siunčia jo darbdavys), duomenys apie mokymus, kuriuose asmuo dalyvavo

10 metų nuo mokymų paslaugų suteikimo dienos.


Kur tvarkomi asmens duomenys?

Mes visada siekiame jūsų asmens duomenis tvarkyti ES ir EEE valstybėse. Esant būtinybei teikti ir tvarkyti asmens duomenis už ES/EEE ribų, taikomi Reglamento V skyriuje numatyti duomenų perdavimo pagrindai ir pakankamos techninės ir organizacinės priemonės duomenų saugumui užtikrinti.


Kam teikiami asmens duomenys?

Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų valdytojas gali pateikti duomenų subjektų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas Duomenų valdytojui ir tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyse nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdama duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Taip pat esant būtinybei Duomenų valdytojas gali teikti Jūsų asmens duomenis:

- Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);

- Įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;

- Mokymų koordinatoriams ir lektoriams, mokykloms.


Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi šias teises:

- Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

- Teisę reikalauti, kad Jums būtų leista susipažinti su turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis pateikti;

- Teisę prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su asmens duomenimis, nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

- Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

- Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenis tvarkome dėl Bendrovės ar kito asmens, kuriam teikiami asmens duomenys, teisėto intereso, ir Jūsų interesai nėra svarbesni;

- Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

- Teisę „būti pamirštam“;

- Teisę į duomenų perkeliamumą;

- Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

- Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt) arba kompetentingam teismui;

- Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo.

Išsamesnė informacija apie duomenų subjekto teises pateikiama bendrame Duomenų valdytojo Privatumo pranešime. Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar pageidaujant atšaukti suteiktą sutikimą prašome kreiptis aukščiau nurodytu duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresu rusne@duomenuapsauga.eu.


Privatumo politikos atnaujinimas ir pakeitimai

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje www.intercars.lt dienos.

Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. gegužės 30 d.